2019-01-06

மாகாணத்தினுள் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்காகன உதவிகள்

வர்த்தக சுற்றாடலில் முதலீடு மிகவூம் அவசியமான ஒன்றாக அமைவதுடன் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை வினைத்திறனான முடிவூகளை எடுப்பதற்கான உதவிக் கரங்களை வழங்குகின்றது.