2019-01-06

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை வழங்குதல

கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபையானது வர்த்தக நடவடிக்கைகளிற்கு அத்தியாவசியாமன உபகரணங்களை பொற்றுக் கொள்வதற்காக தொழில் முனைவாளர்களிற்கு உதவிக்கரங்களை வழங்குகின்றது.