2019-01-06

சந்தை அபிவிருத்தி மற்றும் விரிவூபடுத்தல்

கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபையானது தொழில் முனைவாளர்களின் உற்பத்திப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை மேம்படுத்தல் மற்றும் வேறுபட்ட சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் மூலமாக விஸ்த்தரிப்பதற்கான வசதிகளை விரிவூபடுத்தப்பட்ட சேவையினூடாக வழங்கிவருகின்றது.