2019-01-05

பணிப்பாளர் சபை

திரு றெஹென்சிறி வறாகொட

தலைவர்
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)

திரு பிரசன்ன சுஜித் குமார

பணிப்பாளர் / பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி / முகாமைத்துவச் சபைச் செயலாளர்
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)

Mrs.R.M.D.P. Kumari

Board Member
Assistant Secretary Ministry of Provincial Roads, Transport,Co-operative Development and Trade, Housing and Construction, Estate Infrastructure Facilities, Industry and Rural Development (WP)

Mr M.R Kekulandala

பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
உதவிச் செயலாளர் ( நிர்வாகம்) of Aவிவசாய அமைச்சு, Producகாணி நீர்ப்பாசனம் விலங்கு உற்பத்தி Dமற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம் மற்றும் கமநல அபிவிருத்தி (மே.மா)

திருமதி தினேஷனி சந்திராதித்திரிய

பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
பணிப்பாளர் – கைத்தொழில் திணைக்களம் (மே.மா)

கலாநிதி திரு பியல் ராமவிக்கிரம

பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
தலைவர் – மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வியாபார அ பிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம்

திரு பீ.எம்.நந்தசேன

பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
உரிமையாளர்- வாசனா பட்டாசு நிறுவனம்