2019-01-05

ආනයන / අපනයන ක්‍රියාපටිපාටි වැඩසටහන්

සම්බන්ධ හෝ ආනයන හා අපනයන මෙහෙයුම් කටයුතු පිළිබඳව උනන්දු වන ගන්නා කර්මාන්තකරුවන්ට දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආනයන හා අපනයන ක්රියාවලිය වැඩසටහන් පැවැත්වීම කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය.

වැඩසටහන අන්තර්ගතය:-

අපනයන ක්රියාපටිපාටිය සහ සහතික හැඳින්වීම
ආනයන කාර්ය පටිපාටි හැඳින්වීම
රේගු ආනයන, අපනයන, බැඳුම්කර ක්රියාපටිපාටිය සහ ප්රලේඛන
වරාය කාර්ය පටිපාටි හා ප්රලේඛන
ගුවන් භාණ්ඩ කාර්ය පටිපාටි
ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ කාර්ය පටිපාටි
ජාත්යන්තර වෙළඳ සම්බන්ධ තුළ බැංකු කාර්ය පටිපාටි
ගැල් පරිවහණ හා ප්රවාහන
ආනයන අපනයන මත තත්ත්ව පාලන
ගුවන් භාණ්ඩ රක්ෂණ
අන්තර් ජාතික වෙළෙඳාම, වෙනත් අවශ්යතා