2019-01-05

ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු

කර්මාන්තකරුවකු විසින් දැනගත යුතු මුලික දැනුම ලබාදීම අපගේ වගකීම වේ. මේ අනුව දැනට කර්මාන්තයන්හි නියැලෙන කර්මාන්තකරුවකු මනා ව්‍යවසායකයෙකු කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය පෙරදැරිව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාක්මක කෙරේ. බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක තුනම ආවරණය වන සේ මෙම වැඩසටහන් පවත්වු ලැබේ.

වැඩසටහනේ අන්තර්ගතය

වෙළෙඳපොළ අවස්ථා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට සහ අසාර්ථකත්වයට බලපෑමක් වන කරුණු හඳුනා ගැනීම
ව්‍යවසායකත්ව වැදගත්කම හඳුනා ගැනීම සඳහා කර්මාන්තකරුවන් සදහා සහය වීම
නව වෙළෙඳපොලට ඇතුළු වීමට කර්මාන්තකරුවන් දිරිමත් කිරීම.
නිෂ්පාදන වටිනාකම ඉහළ නැංවීම හා නිෂ්පාදන සඳහා අගය එකතු කිරීම සම්බන්ධව
වෙළෙඳපොළ ප්‍රවේශය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම.
නිසි ගිණුම් ක්‍රම පවත්වාගෙන යාම සඳහා දැනුවත් කිරීම.
ප්‍රමිති සහතික වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතාවයට අනුව සිදු කර ගැනීමට කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීම.
ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ආයතනයන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සහතික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම.
පාරිභෝගික සේවා වටිනාකම තේරුම් ගැනීමට සහයෝගය ලබා දීම
අලෙවි සැලසුම් හා ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් සකස් කිරීමට උදවු ලබා දීම
වෙළඳපොල තොරතුරු මෙවලම් මෙන්ම තොරතුරු මූලාශ්ර පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
වෙළඳපළ පර්යේෂණයන්හි වැදගත්කම හඳුනා ගැනීම සඳහා සහයෝගය ලබා දීම.
නව වෙළෙඳපොළ හඳුනා ගැනීම හා නිකේතනයක් සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හරහා වත්මන් වෙළෙඳපොළ සොයා ගැනීමට කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීම.
තම නිෂ්පාදන සඳහා පාරිභෝගික චර්යාවේ වර්තමාන ප්‍රවණතා තේරුම් ගැනීම.
වෙළදපොල තරඟකරුවන් සහ තරඟය ගැන තේරුම් ගැනීමට සහය ලබා දීම.
ගැනුම්කරුවන් සහ මිල ප්‍රවණතාවයන් ගැන දැනුවත් කිරීම.