2019-01-06

නිෂ්පාදන සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය නිෂ්පාදන සංවර්ධන දැනුම ව්යවසායකයින් සඳහා පුළුල් සහයෝගය ලබා දෙයි. මෙම සේවාව ලොව පිළිගත් සහ පිළිගත් වන නිෂ්පාදන සංවර්ධනය ක්රමානුකූලව පටිපාටි ඇතුළත් වේ. විශේෂඥ දැනුම පිළිබඳ වෙන්වූ මණ්ඩලයක් මෙම සේවාව සඳහා පමණක්ම ලබා ගත හැක.