2019-01-06

කර්මාන්තකරුවන් සඳහා “ලෝයල්ටි කාඞ්පත්”

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සත්කාර ව්යවසායකයින් / කර්මාන්තකරුවන්ගේ ව්යාපාරික අවශ්යතා, පමණක් නොව, තමන්ගේ පෞද්ගලික අවශ්යතා පමණක් ගනී. ලෝයල්ටි කාඞ්පත් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සඳහා ඔවුන් සඳහා ප්රයෝජනවත් වන නිෂ්පාදනයකි.