2019-01-06

“දායකත්ව” කර්මාන්තකරුවන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය

වයස අවුරුදු 60 පසු වූ ස්ථාවර ආදායම් ඕනෑම පුරවැසියෙකු සඳහා මහත් අගය වේ. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ව්යවසායකයින් ඔවුන්ගේ ජීවිත අවසාන භාගයේදී දී, යහතින් සිය ජීවිතය ගත කිරීමට සඳහා නිශ්චිත විශ්රාම වැටුප් ක්රමයක් හඳුන්වා ඇත. සමාජ ආරක්ශන මණ්ඩලය සමග එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.