2019-01-06

තාක්ෂණ සංවර්ධන හා ආධාර

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ව්යවසායකයන්ට පවතින තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කර්මාන්තය තුළ තාක්ෂණික විශේෂඥයන් එක්ව සමග පුළුල් සහයෝගය ලබා දෙයි. ඒ හා සමානව මෙම සේවාව ද ඉතා සලකුණ පිළිගැනීම කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමට, දීර්ඝ කර ඇත.