2019-01-06

ආදර්ශ කර්මාන්ත ගම්මාන පිහිටුවීම

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හැම විටම ව්යාපාරික ප්රායෝගික අංශයකම විශ්වාස කිරීම හා භාවිතය හරහා ඉගෙන ඇත. මෙම අභියෝගය ජය ගැනීම සඳහා අපි විශේෂඥ දැනුම හුවමාරු කර ආදර්ශයක් කර්මාන්ත ගම්මාන ආරම්භ කරන්න.