2019-01-06

ව්‍යාපාරික සංගම් පිහිටුවීම

නූතන ව්යාපාරික ලෝක ඉතා ජාල හා බෙදා හදා මත රඳා පවතී. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය වඩා හොඳ ව්යාපාරික පරිසරයක් සඳහා ඔවුන්ගේ වෘත්තීය හා ව්යාපාර ජාලය පුළුල් කිරීමට ව්යවසායකයින් සඳහා මහත් බිලඩ් සපයයි.