2019-01-06

යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා උපකරණ ලබා දීම

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ඔවුන්ගේ ව්යාපාර සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා ගැනීමට සහාය දීම මගින් ඔවුන් ව්යවසායකයන්ට සිය දෑත් ලබා දෙයි.