2019-01-05

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා උපෙද්ශන

කළමනාකරණ උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම නූතන ව්යාපාරය තුළ අභියෝගාත්මක අංශයක් එකකි. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විවිධ උපදේශකත්වය හා පුහුණු හරහා ව්යාපාර කළමනාකරණ සංවර්ධනය ව්යවසායකයින් සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැපයීම අතින් ලබා දී ඇත.