2019-01-06

මූල්‍ය ආධාර

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සහනයක් අනුපාතය මූල්ය ආයතන හරහා මූල්ය ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ව්යවසායකයින් සඳහා පුළුල් සහයෝගය ලබා දී ඇත.