2019-03-11

තොරතුරු නිලධාරීන්

ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා (අභියාචනා නිළධාරී)

දුරකථන අංකය : 0714 343 939

කාර්යාලය : 0112 804 500

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : director@ida.wp.gov.lk

චතුරි රංගිකා බ්‍රාහ්මණ මහත්මිය (තොරතුරැ නිළධාරීනී)

දුරකථන අංකය : 0717 060 165

කාර්යාලය : 0115 515 570

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : idawp@sltnet.lk

සීතා අයිරාංගනී මහත්මිය (සහය තොරතුරැ නිළධාරීනී)

දුරකථන අංකය : 0775 930 884

කාර්යාලය : 0115 515 570

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : admin@ida.wp.gov.lk