2019-01-10

අප අමතන්න

ලිපිනය

නො 4 ඒ, 1/1, සෝරත මාවත, ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන

(+94)115 515 570

ෆැක්ස්

(+94)112 804 505

විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය

idawp@sltnet.lk

අපට පණිවුඞයක් එවන්න

අංශයන්

රෙහෙන්සිරි වරාගොඩ මහතා
දුරකථන අංකය : 0778 038 815 කාර්යාලය : 0114 208 772
දුරකථන අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : chairman@ida.wp.gov.lk
ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා (අභියාචනා නිළධාරී)
දුරකථන අංකය : 0714 343 939 කාර්යාලය : 0112 804 500
ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : director@ida.wp.gov.lk
චතුරි රංගිකා බ්‍රාහ්මණ මහත්මිය (තොරතුරැ නිළධාරීනී)
දුරකථන අංකය : 0717 060 165 කාර්යාලය : 0115 515 570
ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : idawp@sltnet.lk
මෙම ඒකකය කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සියලු විශේෂ ව්‍යාපෘති සිදු කරනු ලබයි.
එච්.එස් රණසිංහ මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ – තාක්ෂණ)
දුරකථන අංකය : – කාර්යාලය : –
ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : technical@ida.wp.gov.lk
කේ සසිකරන් මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ – මූල්‍ය)
දුරකථන අංකය : – කාර්යාලය : –
ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : accounts@ida.wp.gov.lk
ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍යය තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම ඒකකය ඔබට සහය දක්වයි.
එච්.එස් රණසිංහ මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ – තාක්ෂණ)
දුරකථන අංකය : – කාර්යාලය : –
ජානක බාලසූරිය මහතා (කළමනාකරණ සහකාර)
දුරකථන අංකය : – කාර්යාලය : –
ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : technical@ida.wp.gov.lk
මෙම ඒකකය ඔබේ වෙල`ද නාමය පතුරුවමින් හා උසස්වීම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔබ සහාය දක්වයි.
තරංග බමුණුසිංහ මහතා (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී)
දුරකථන අංකය : – කාර්යාලය : –
ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505 විද්යුත් තැපෑල : pid@ida.wp.gov.lk
මෙම ඒකකය විවිධ ව්‍යාපාර අංශ ගැන දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා සහය දක්වයි.

තරංග බමුණුසිංහ මහතා (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : pid@ida.wp.gov.lk

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍යය මූල්‍ය ආධාර ලබා ගැනීමට මෙම ඒකකය ඔබට සහාය වේ.

තරංග බමුණුසිංහ මහතා (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : –

මෙම ඒකකය සියලු පාරිභෝගික විමසුම් හසුරුවන අතර සේවා මත ඔවුන්ට සහයෝග වේ.

චතුරි රංගිකා බ්‍රාහ්මණ මහත්මිය (පරිපාලන නිලධාරි)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : idawp@sltnet.lk

බස්නාහිර පළාත තුළ ආදර්ශ කර්මාන්ත ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීමට මෙම ඒකකය සහය දක්වයි.

තරංග බමුණුසිංහ මහතා (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : idawp@sltnet.lk

මෙම ඒකකය, ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍යය වන්නා වූ තාක්ෂණය සඳහා සහය දක්වයි.

කේ සසිකරන් මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ – මූල්‍ය)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : accounts@ida.wp.gov.lk

මෙම ඒකකය, ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍යය සහය දක්වයි.

තරංග බමුණුසිංහ මහතා (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : pid@ida.wp.gov.lk

මෙම ඒකකය මගින් ජනතාව සම`ග සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම දරයි.

ප්‍රියා නානායක්කාර මහත්මිය (පුද්ගලික සහකාර)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : priya@ida.wp.gov.lk

මෙම ඒකකය මගින් සියලු ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම සහ කළමනාකරණය සඳහා වගකිව යුතු වේ.

කේ සසිකරන් මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ – මූල්‍ය)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : accounts@ida.wp.gov.lk

මෙම ඒකකය විගණන ක්රියාවලිය සඳහා වගකිව යුතු වේ..

චතුරි රංගිකා බ්‍රාහ්මණ මහත්මිය (පරිපාලන නිලධාරි)

දුරකථන අංකය : –

කාර්යාලය : –

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : idawp@sltnet.lk

සිතියම් ගත ස්ථානය