2019-01-06

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ කර්මාන්තකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා උපදෙස්

කර්මාන්ත ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් මුල් පිටපත් හා ඡායා පිටපත් සමග එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ ලැයිස්තු ගත කර ඇති පහත සඳහන් සහාය ලිපි ලේඛන සමග ලබාගත හැකි විශේෂිත වූ ඉල්ලුම් පත්රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 
තනි පුද්ගල ව්යාපාරික (එකම හිමිකාර)

තනි පුද්ගල ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය (බී.ආර්.සී.) හෝ සහතික පත්ර ග්‍රාම නිලධාරියාගෙන්
අයිතිකරුගේ හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක්
විදේශ ගමන් බලපත්රය ප්රමාණයේ වර්ණ ඡායාරූප 2 ක් (හැදුනුම්පත සඳහා)

 

හවුල් සමාගම

හවුල් වන‍ාපාරය ලියාපදිංචි සහතික
අයදුම්පත අත්සන් කළ හවුල්කරුවෙකු ජාතික හැදුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක්
විදේශ ගමන් බලපත්රය ප්රමාණයේ වර්ණ ඡායාරූප 2 ක් (හැදුනුම්පත සඳහා)

 

සීමිත වගකීම් සහිත සමාගමක් (පුද්ගලික / රාජ්‍යය)

සංස්ථාගත කිරීෙම් සහතිකය
අයදුම්පත අත්සන් කළ කළමනාකාර අධ්යක්ෂක / අධ්යක්ෂ ජාතික හැදුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක්
විදේශ ගමන් බලපත්රය ප්රමාණයේ වර්ණ ඡායාරූප 2 ක් (හැදුනුම්පත සඳහා)

 

 

පොදු කොන්දේසි

 
කර්මාන්තකරු බස්නාහිර පළාත තුළ ස්ථීර පදිංචි විය යුතුය.
නිෂ්පාදන / සේවාවේ ගුණාත්මක බව පිලිබදව සෑහීමකට පත් විය යුතු අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව කළ යුතුයි.
ඔබේ ව්‍යාපාරය ගැන නිවැරදි තොරතුරු සැපයීමට අවශ්‍ය කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පිරිනැමීමට දීමනා පෙර එම ස්ථානයට ගොස් ඇති ලියාපදිංචිය අනුමත කරනු ඇත.
වසර දෙකක් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු .500.00 වන අතර, කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් වලංගු ලියාපදිංචි සහතිකයක් ද ලබා දෙනු ඇත.
ලියාපදිංචි කර්මාන්ත ලෙස හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ප්‍රමාණයේ වර්ණ ඡායාරූප දෙකක් සමග අමතර රු .500.00 ගෙවීමට අවශ්‍යය වේ.
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකරිත්වයේ අනුමැතිය නොමැතිව කර්මාන්තකරුට සංවර්ධන සංගමය නම හෝ ලාංඡනය භාවිතා කිරීමට අවසර නැත.
ලියාපදිංචි සංවර්ධන සංගමය මගින් සමඟ ලියාපදිංචි කළ දින සිට වසර දෙකක් දක්වා වලංගු වේ.
සංවර්ධන සංගමය මගින් කළමනාකරණය දින 14 ට පෙර දැනුම් දීමකින් ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබගේ සාමාජිකත්වය අවසන් කළ හැකිය.
සාමාජිකත්ව ගාස්තු ආපසු නොගෙවන වන අතර කිසියම්ම හේතුවක් මත ආපසු ගෙවනු නොලැඛේ.