2019-01-05

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

"මා ගත් හොදම තීරණය කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත සහය ලබාගැනීම සදහා පියවර තැබීමයි...."
"විශ්වාසනීය හා කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබාදුන් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සහය මා ඉතා අගය කොට සලකමි."
"මැණික් පාවහන්” කුඩා ගෘහස්ථ ව්‍යාපාරයක් ලෙස මීට වසර 30 කට පෙර 1986 දී ආරම්භ කරන ලදී. ව්‍යාපාරය ඉතා කුඩා පරිමාණයෙන් සැමියා හා බිරිඳ විසින් ඉටු කරනු ලැබීය. වසර කිහිපයකට පසු, ව්‍යාපාර දැනුම හා මූල්ය කළමනාකරණයක් නොමැති වීම හේතුවෙන්, M පාවහන් ව්‍යාපාරික අපහසුතා කිහිපයකට මුහුණ දුන් අතර බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා නිසි පුහුණුව ලබා ව්‍යාපාරය නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ සහ දැනුම සැපයීම මගින් 2006 දී නැවතත් සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් විය. දැන් පිරිමි පාවහන් දිනකට ඒකක 100 කට වඩා වැඩි නිෂ්පාදනයක් සහ ස්ථිර සේවකයින් දෙදෙනෙකු සේවය කරනු ලැබේ. බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ මග පෙන්වීම “මැණික්” නිෂ්පාදන වෙත සහයෝගය ලබා දීම පමණක් නොව, එම නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා වෙළඳපොළ නිර්මාණය කිරීමද සිදු කර දෙනු ලැබීය. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය “M පාවහන්” හී වත්මන් සාර්ථකත්වයේ කොටස් කරුවකු ලෙස අවිවාදයෙන් හැදින්විය හැක. "
ඉන්දාවතී මැණිකේ මහත්මිය
කළමනාකාර හවුල්කරු - M පාවහන් (මැණික් පාවහන්)