2019-01-05

කළමනාකාරිත්වය

වමේ සිට දකුණට - චතුරි රංගිකා බ්‍රාහ්මණ මහත්මිය (පරිපාලන නිලධාරි), එච්.එස් රණසිංහ මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණ), කේ සසිකරන් මහතා (සහකාර අධ්‍යක්ෂ - මූල්‍ය), ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා (අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී), රෙහෙන්සිරි වරාගොඩ මහතා (සභාපති), ඒ.ඒ.ඩී ආරියරත්න මහතා (උපදේශක - සැලසුම්), - (පුද්ගලික සහකාර), තරංග බමුණුසිංහ මහතා (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී), සාගරිකා ස`දමාලි මහත්මිය (කාර්මික සංවර්ධන නිලධාරී) (ඡායාරූපයට පෙනී නොසිටී)