2019-01-05

බස්නාහිර පළාත් සභා නායකත්වය

එම්. අසාද් එස්. සාලි මැතිතුමා

බස්නාහිර පළාත් ගරු. ආණ්ඩුකාර

ඉසුරු දේවප්‍රිය මැතිතුමා

ගරු. බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යය

සුනිල් විජයරත්න මහතා

බස්නාහිර පළාත්සභාවේ ගරු සභාපති

ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා

ගරු. අමාත්‍යය පළාත් මාර්ග, ප්රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළෙඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන බස්නාහිර පළාත

ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්

කේ.චම්පා.එන්. ‍ෙපරේරා

ලේකම් පළාත් මාර්ග අමාත්යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු, ප්රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළෙඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන (බස්නාහිර පළාත)