සාර්ථක ප්‍රතිඵල

"“මා ගත් හොදම තීරණය කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත සහය ලබාගැනීම සදහා පියවර තැබීමයි....”"
- රොෂාන් පී ප්‍රනාන්දු මහතා -
"විශ්වාසනීය හා කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබාදුන් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සහය මා ඉතා අගය කොට සලකමි."
- කසුන් පෙරේරා මහතා -
"“මැණික් පාවහන්” කුඩා ගෘහස්ථ ව්‍යාපාරයක් ලෙස මීට වසර 30 කට පෙර 1986 දී ආරම්භ කරන ලදී. ව්‍යාපාරය ඉතා කුඩා පරිමාණයෙන් සැමියා හා බිරිඳ විසින් ඉටු කරනු ලැබීය. වසර කිහිපයකට පසු, ව්‍යාපාර දැනුම හා මූල්ය කළමනාකරණයක් නොමැති වීම හේතුවෙන්,"
- ඉන්ද්‍රාවතී මැණිකේ මහත්මිය -