තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පුහුණු

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කර්මාන්ත කරුවන්ගේ තාක්ෂණික දැනුම හා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපාර ස්වභාවය අනුව කාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණුව සපයයි. මෙය කර්මාන්ත කරුවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා විශේෂඥ දැනුම ලබාදීම සදහා පවත්වනු ලැබේ.

NoIndustry TitleNo of Days
1 Ice cream production and popsikal / soy products (ice cream, candy bars and soy milk) 02
2 Yogurt Manufacturing / yogurt drink / ice pack production 02
3 tomato sauce, chutney and pickles production 01
4 Instant fruit drinks, jams and cordials 01
5 jams, chutneys and pickles production 01
6 jujube, milk toffees and production kisas 01
7 Noodles production (rice flour / wheat flour) 01
8 instant cake, Those, hoppers, and wade Pittu dry mixture to the market 01
9 course, green vegetables, dehydrated vegetables and 01
10 banana slices, sliced ​​manioc and mix bytes production 01
11 Papadam production 01
12 chocolate products (retail) 01
13 Crystal Jelly production 01
14 vegetables, and paḷaturuvijalīkaraṇaya course, Canned and bottles 01
15 Jack Products (Jack dehydration / settings earth, earth, fresh, canned jackfruit etc Waraqa and bōtag By) 01
16 Noodles rice flour, flour and baking powder hopper construction products 01
17 bakery products (bread, prēsṭi, fish, bread and buns) 01
18 Aloe, Nelson and throat drinks production (Aloe Vera, Nelli & amp; Beli Fruit Drinks) 01
19 pudding varieties of products coming (vaṭalappan, biscuits, caramel and fruit based 01
20 lime products (lime instant drinks, cordials lime, lime salt) 01
21 paste, turmeric, garlic paste, ginger paste and mustard cream production (Goraka Paste, Ginger Paste, Garlic Paste & amp; Mustard Cream) 01
22 Drinking water bottling 01
23 honey nuts, uduvæl, honey wicker, production of milk toffees 01
24 Packaging and labeling of food products 01
25 Workshop spices (chili powder, chili pieces, turmeric powder, curry powder and pepper powder) 01
26 Sesame products (sesame and sesame balls riots) 01
27 poultry feed production (Poultry Feed - Chick Starter Grower, layer, Breeder, Broiler Starter & Broiler finisher) 01
28 murukku, junk, old pumpkin pie ginger candy confectionery production 01
29 Waraqa Canning, Waraqa jam production 01
30 fruit flag, māmilēḍ Manufacturing 01
31 BEGIN water bottling 01
32 Dolomite cancer and ornamental production bhahaṇḍa 01
33 Drink sweep brushes and brushes grated lime products (Floor Mop "Lime wash brush) 01
34 Screen Printing (paper, cloth, plastic and ceramics on) 01
35 bhahaṇḍa ceramic production 01
36 enamel paint and emulsion paint production (emulsion paint & enamel paint) 01
37 Cement products (cement blocks, stone flooring, concrete items and default) 01
38 Cement production molds for decorative bhahaṇḍa / cement flower pots production 02
39 Feroz bhahaṇḍa cement production (flower pots, decorative bhahaṇḍa, waterfalls and ponds, etc) 01
40 Detergents Manufacturing (Car Wash, Windscreen Cleaner, Auto Cream & Upholstery Cleaner) 01
41 Manufacturing a wood sticks 01
42 Candles and decorative candles produce 01
43 Washing soap production 01
44 Ceramic Jewellery Manufacturing 01
45 biogas and organic fertilizer production 02
46 bhahaṇḍa fiberglass production 01
47 Mushroom cultivation 01
48 ornamental fish to 02
49 The cultivation of flowers and ornamental plants 01
50 Beauty Training 05
51 Cosmetics and medicine coating 02
52 Footwear Manufacturing 05
53 Leather bags related products 02
54 garment industry (dyeing cloth, fabric cutting, and creating designs) 03
55 mosquito nets produced 01
56 mosquito coils production 01
57 Battery water / GAChandrasiri / turpentine / thinner product 01
58 Coir fibers color, white coir products, coir production brown, brush and rubberized coir flower tawasi loaded sæsasīma, coir production blocks 02
59 wood products 01
60 Washing machine and installation of screens 02
61 Open air pipe 02
62 Production of concrete block, pipe production 02
වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්