“දායකත්ව” කර්මාන්තකරුවන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය

වයස අවුරුදු 60 පසු වූ ස්ථාවර ආදායම් ඕනෑම පුරවැසියෙකු සඳහා මහත් අගය වේ. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ව්යවසායකයින් ඔවුන්ගේ ජීවිත අවසාන භාගයේදී දී, යහතින් සිය ජීවිතය ගත කිරීමට සඳහා නිශ්චිත විශ්රාම වැටුප් ක්රමයක් හඳුන්වා ඇත. සමාජ ආරක්ශන මණ්ඩලය සමග එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.