තත්ත්ව හා ඵලදායිතා වර්ධනය

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සහය සහ පිළිගත් ක්රියාවලීන් සහ සහතික හරහා සිය ඵලදායීතාවය හා ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්යාපාරිකයන් සහ ඔවුන්ගේ ව්යාපාර මග. විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ව්යවසායකයින් ව්යාපාර පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සිය විශේෂඥ දැනුම ලබාදීමට.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.