තත්ත්ව හා ඵලදායිතා වර්ධනය

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සහය සහ පිළිගත් ක්රියාවලීන් සහ සහතික හරහා සිය ඵලදායීතාවය හා ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්යාපාරිකයන් සහ ඔවුන්ගේ ව්යාපාර මග. විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ව්යවසායකයින් ව්යාපාර පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සිය විශේෂඥ දැනුම ලබාදීමට.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්