යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා උපකරණ ලබා දීම

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ඔවුන්ගේ ව්යාපාර සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා ගැනීමට සහාය දීම මගින් ඔවුන් ව්යවසායකයන්ට සිය දෑත් ලබා දෙයි.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්