ව්‍යාපෘති ශාක්‍යතා අධ්‍යයනය හා වාර්තා

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ව්යාපාර ශක්යතා ව්යවසායකයින් මග. මෙම සෑම ව්යවසායකයෙකු ඕනෑම ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර ලබා ගත යුතු වන සේවාවකි. විශේෂඥ කණ්ඩායම ව්යාපාරයක් සෑම විටම සාර්ථක වලිනුත් දිනය තොරතුරු සඳහා ඇති ලබා දීමට කැමැත්තෙන් සිටී.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්