ව්‍යාපෘති ශාක්‍යතා අධ්‍යයනය හා වාර්තා

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ව්යාපාර ශක්යතා ව්යවසායකයින් මග. මෙම සෑම ව්යවසායකයෙකු ඕනෑම ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර ලබා ගත යුතු වන සේවාවකි. විශේෂඥ කණ්ඩායම ව්යාපාරයක් සෑම විටම සාර්ථක වලිනුත් දිනය තොරතුරු සඳහා ඇති ලබා දීමට කැමැත්තෙන් සිටී.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.