වෙළඳපළ සංවර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ව්යවසායකයින්, නිෂ්පාදන සහ සේවා ප්රවර්ධනය සහ විවිධ ප්රචාරණ, ප්රවර්ධන හා අළෙවි කටයුතු තුළින් වෙළෙඳපොළ පුළුල් කිරීමට ව්යාප්ත සේවාවක් සපයයි.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.