කළමනාකරණ සංවර්ධන හා උපෙද්ශන

කළමනාකරණ උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම නූතන ව්යාපාරය තුළ අභියෝගාත්මක අංශයක් එකකි. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විවිධ උපදේශකත්වය හා පුහුණු හරහා ව්යාපාර කළමනාකරණ සංවර්ධනය ව්යවසායකයින් සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැපයීම අතින් ලබා දී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්