ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනා ගැනීම

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හැම විටම සිය පාර්ශ්වකරුවන් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කර ඇත. මෙම සේවාව හරහා කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ජාල හරහා නව ව්යාපාරික අවස්ථා අත්පත් කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක් සපයයි. අපි නව ව්යාපාරික අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම ව්යවසායකයින් සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කර දෙනු ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්