ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනා ගැනීම

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හැම විටම සිය පාර්ශ්වකරුවන් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කර ඇත. මෙම සේවාව හරහා කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ජාල හරහා නව ව්යාපාරික අවස්ථා අත්පත් කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක් සපයයි. අපි නව ව්යාපාරික අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම ව්යවසායකයින් සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කර දෙනු ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.