මූල්‍ය ආධාර

කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සහනයක් අනුපාතය මූල්ය ආයතන හරහා මූල්ය ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ව්යවසායකයින් සඳහා පුළුල් සහයෝගය ලබා දී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570


සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.