පළාතේ දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජන සඳහා ආධාර

ආයෝජන ව්යාපාරික පරිසර ඉතා තීරණාත්මක වන අතර දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන් තමන්ගේ තීරණය ඵලදායී එකක් බවට පත් කිරීම සඳහා කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය අත් උදව් ලබා දී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්