පළාතේ දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජන සඳහා ආධාර

ආයෝජන ව්යාපාරික පරිසර ඉතා තීරණාත්මක වන අතර දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන් තමන්ගේ තීරණය ඵලදායී එකක් බවට පත් කිරීම සඳහා කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය අත් උදව් ලබා දී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න
0115 515 570

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.