කර්මාන්තකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම - 1 වන පියවර

සංවිධානයේ නම :
කර්මාන්ත / අයිතිකරුවන්ෙග් සම්පූර්ණ නම :
සංස්ථාගත කිරීෙම් අංකය හා දිනය ව්යාපාර ලියාපදිංචි / සහතිකය :
ලිපිනය
පුද්ගලික :
කාර්යාල :
දුරකථන :
ෆැක්ස් :
විද්යුත් තැපෑල :
වැදගත්: නිවේදන සහ තහවුරු මෙම විද්යුත්-තැපැල් ලිපිනය වෙත යවනු ඇත.