“සන්සල” වෙළදපොල - 2017

අපේම කර්මාන්තකරුවන් අතින් නිපදෙන එකීනොකී බොහෝ දෑ මෙවරත් බත්තරමුල්ල ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ දී 05 වන වරටත් පැවැත් වේ. ( විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය ඉදිරිපිටදී ) සෑම මසකම 25 ත් 30 අතර දින තුනක් තුළ ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතනයක මෙම වෙළදපොළ සංවිධානය කරනු ලබයි. 2017 අගෝස්තු මස 28 , 29 සහ 30 යන දිනයන්හි ඔබට සහ ඔබගේ නිවසට අවශ්‍ය, දෑ මෙහිදි මිලදී ගත හැක.

 සංවිධානය  : 
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය.
දුරකථන 0112804511 /
Email : idawp@sltnet.lk  / Fax 0112804505