ගෘහ මූලික නිෂ්පාදන වෙළඳපොල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ගෘහ ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන කාන්තාවන් දිරිගැන්වීම සදහා බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හා සභා ශ්‍රි ලංකා ආයතනය ඒකිබද්ධව පවත්වන දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන 2017/08/16 දින පෙ.ව .9.30 ට මීරිගම ප්‍රාද්ශිය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැන්වේ.ඒ සදහා සහභාගි වි ඔබගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගන්න.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න - 0112804511