ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණුව
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සඳහා ප්‍රායෝගික දින 10 ක ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන් තම ව්‍යාපාර හා ව්‍යාපාර, පරිසරය පිළිබඳව වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දීම සිදු කරනු ලැබේ.
උපදේශන කාර්යාංශය
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් උපදේශක කාර්යාංශයක් බස්නාහිර පළාත තුළ ඇති කර්මාන්ත ශක්තිමත් කිරීමට දිරිමත් කිරීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට රාජ්‍ය අංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ උපදේශක සහභාගීත්වයෙන් 2010 දී පිහිටුවන ලදී.
ආනයන / අපනයන පුහුණු වැඩසටහන්
ආනයන හා අපනයන ක්‍රියා පටිපාටි සම්බන්ධ කටයුතු පිළිබඳව උනන්දු වන කර්මාන්තකරුවන්ට දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආනයන හා අපනයන ක්‍රියාවලිය සදහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.
හැදින්වීම
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කර්මන්ත කරුවන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 1994 දී පිහිටුවා ගෙන තිබේ. මෙමගින් බස්නාහිර පළාතේ ආර්ථිකයට ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබාදීමටත්, බස්නාහිර පළාත තුළ කර්මාන්ත සංවර්ධනය, ප්රවර්ධනය සහ ව්‍යාප්තිය වර්ධනය කිරීමත් සිදු කරනු ලැබේ.
සිද්ධීන්
2017
11
අගෝස්තු
ගෘහ මූලික නිෂ්පාදන වෙළඳපොල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
ගෘහ ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන කාන්තාවන් දිරිගැන්වීම පවත්වන දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන
2017
11
අගෝස්තු
“සන්සල” වෙළදපොල - 2017
අපේම කර්මාන්තකරුවන් අතින් නිපදෙන එකීනොකී බොහෝ දෑ මෙවරත් බත්තරමුල්ල ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ දී 05 වන වරටත් පැවැත් වේ.
අපි බල ගැන්වීය

මිලියන 390

ආයෝජනය

40

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ

56,889

ව්‍යාපාර

296,320

කර්මාන්තකරුවන්

අත්වැල් බැ`දගත් ආයතන