எங்களை தொடர்பு
அலுவலகம்
முகவரி
எண் 4A, 1/1, சரதா மாவத்தை, கங்கோத்வாலா, நுகேகொட, இலங்கை.
தொலைபேசி
(+94)115 515 570
தொலைநகல்
(+94)112 804 505
மின்னஞ்சல்
idawp@sltnet.lk
எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பவும்
பிரிவுகளை
Mr. Rehensiri Waragoda (Appeal officer)

Phone : 0778 038 815

Office : 0114 208 772

Fax : 0112 804 505

Email : chairman@ida.wp.gov.lk

Mr. Prasanna Sujith Kumara (Appeal officer)

Phone : 0714 343 939

Office : 0112 804 500

Fax : 0112 804 505

Email : director@ida.wp.gov.lk

Ms. Chathuri Brahmana (Information Officer)

Phone : 0717 060 165

Office : 0115 515 570

Fax : 0112 804 505

Email : idawp@sltnet.lk

This unit undertakes the all special projects done by IDA-Western Province

Mr.H.S.Ranasinghe (Assistant Director - Technical)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : technical@ida.wp.gov.lk

Mr. K.Sasikaran (Assistant Director - Finance)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : accounts@ida.wp.gov.lk

This unit supports you to develop the necessary technology with in your business.

Mr.H.S.Ranasinghe (Assistant Director - Technical)

Phone : -

Office : -

Mr. Janaka Balasuriya (Management Assistant)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : technical@ida.wp.gov.lk

This unit supports you to enhance your brand visibility and promotions.

Mr. Tharanga Bamunusinghe (Industrial Development Officer)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : pid@ida.wp.gov.lk

This unit supports you to enhance the knowledge in various business aspects.

Mr. Tharanga Bamunusinghe (Industrial Development Officer)
,

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : pid@ida.wp.gov.lk

This unit supports you to get the financial aid you required for your business>

Mr. Tharanga Bamunusinghe (Industrial Development Officer)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : -

This unit handles all customer inquiries and support them on the IDA services.

Ms. Chathuri Brahmana (Administrative Officer)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : idawp@sltnet.lk

This unit supports to develop model industrial villages in the western province.

Mr. Tharanga Bamunusinghe (Industrial Development Officer)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : idawp@sltnet.lk

This unit supports on technology which is necessary to enhance the processes of your business.

Mr. K.Sasikaran (Assistant Director - Finance)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : accounts@ida.wp.gov.lk

This unit supports your business for process improvement.

Mr. Tharanga Bamunusinghe (Industrial Development Officer)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : pid@ida.wp.gov.lk

This unit holds the responsibility of maintaining the public relationship of IDA

Ms. Priya Nanayakkara (Personal Assistant)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : priya@ida.wp.gov.lk

This unit is responsible for all procument handling and vender management of IDA .

Mr. K.Sasikaran (Assistant Director - Finance)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : accounts@ida.wp.gov.lk

This unit is responsible for the audit processes of the IDA..

Ms. Chathuri Brahmana (Administrative Officer)

Phone : -

Office : -

Fax : 0112 804 505

Email : idawp@sltnet.lk

வரைபடம்