තොරතුරු නිලධාරීන්

රෙහෙන්සිරි වරාගොඩ මහතා

දුරකථන අංකය : 0778 038 815

කාර්යාලය : 0114 208 772

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : chairman@ida.wp.gov.lk

ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා

දුරකථන අංකය : 0714 343 939

කාර්යාලය : 0112 804 500

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : director@ida.wp.gov.lk

චතුරි රංගිකා බ්‍රාහ්මණ මහත්මිය (පරිපාලන නිලධාරි)

දුරකථන අංකය : 0717 060 165

කාර්යාලය : 0115 515 570

ෆැක්ස් අංකය : 0112 804 505

විද්යුත් තැපෑල : idawp@sltnet.lk