නිෂ්පාදන සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

මෙම කාර්යය ස`දහා වන්නේ සමාගම් රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුව (ROC) වේ.

සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල්
සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ
“සමාගම් මැදුර”
400, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන: - 94-11-2689208, 2689209
ෆැක්ස්: - 94-11-2689211
විද්යුත් තැපෑල: - registar@drc.gov.lk
වෙබ්: - www.drc.gov.lk

නමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

අංක 07 2007 සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි ඕනෑම සංවිධානයක් ව්යාපාර නාමය ලබා ගත යුතු වේ.

පියවර

1.
සබදතා ආරම්භ වන තොරතුරු සැපයීමට හරහා ලියාපදිංචි කර ඇති සමාගම් දත්ත සමුදාය සොයන්න හෝ ශ්රමිකව පොත් සොයා එම නම හෝ සමාන නම් ලියාපදිංචි කර ඇති දැයි පරීක්ෂා කිරීමට සබදතා ආරම්භ වන තොරතුරු කවුන්ටරය මත තබා.
2.
එම නම ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි වාර්තා නැති බව ස්ථිර කර පසු සබදතා ආරම්භ තොරතුරු කවුන්ටරය වෙතින් රැස් කළ ආකෘති පත්රය භාවිතා තොරතුරු ද්වාරය තුලින් හෝ ශ්රමිකව නම සෝදිසි ආකෘති පත්රය (i.e., A16) පුරවන්න. නම මුලකුරු ඇතුළත් නම්, එම මුල් අකුරු පෙනී සිටින්නේ කුමක් සඳහන් කරන්න.
3.
ආකෘති ඒ 16 (ඔබ එම ආකෘති පත්රය භාර නම්) මහජනතාව තොරතුරු කවුන්ටරය පරීක්ෂා කර ඇත. වැඩි විස්තර ආකෘති පුරවා කර ඇති ආකාරය මත පදනම්ව ඉල්ලීමක් කරනු ඇත. මෙම අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නේ නම් මෙම ඊ-තැපැල් මගින් සිදු කළ හැක.
4.
ද්වාරය මුදලක් ගෙවා භාවිතා නම සෝදිසි අයදුම් යවන්න. 581 (ගාස්තු රුපියල් 500. / = + 12% එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) සැකසුම් ගාස්තු +) (සම්පත් ඊ-Wallet, මාස්ටර් සහ වීසා කාඩ්පත් පමණක් ගණුදෙනු) හෝ මුදලක් ගෙවා අතින් ඉදිරිපත් කරන්න. 560 (ගාස්තු රුපියල්. 500 / = + 12% එකතු කළ අගය මත බදු) සබදතා ආරම්භ දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් කවුන්ටරය වෙත.
5.
ඔබගේ නම සත්යාපනය ලියවිල්ල ඔහු ලැයිස්තුගත හා සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන සමාන නම් සඳහා සෙවුම් ක්රියාත්මක කරන දත්ත සමුදාය පරිපාලක වෙත යවනු ලැබේ.

සීමාසහිත සමාගම්

1. නම අනුමැතිය සඳහා ලබා (3 වන පිටුවේ සඳහන් කළ පරිදි)

2. (A4 ප්රමාණයේ කඩදාසියක) සකස් සංගමයේ ලිපි පිටපත් දෙකක් සමග එක්ව ආකෘතිය අංක. 1, 18 සහ 19 පුරවන්න. සියලු ආකාරයේ මුද්රණය කිරීම හෝ පැහැදිලි වටයිප් කළ යුතුය. (ලිඛිත අත් ආකාර වීමට හැකි වනු ඇත.)

ආකෘතිය 1 - A සමාගම ලියාපදිංචි
ආකෘති පත්ර 18 - කැමැත්ත සහ සහතිකය අධ්යක්ෂ (එක් එක් අධ්යක්ෂ විසින් සම්පුර්ණ කළ යුතුය)
ආකෘති පත්ර 19 - කැමැත්ත සහ සහතිකය ලේකම් / ලේකම්වරුන්

සටහන:

එම සංගමයේ ලිපි -

2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත දී පළමු උපෙල්ඛනෙය් (ආදර්ශ ලිපිය) අනුව සකස් කළ හැක.

පළමු ාම සංගමයේ ලිපි හැර, සහතික සීමිත සමාගම හැර වෙනත් කිසිදු සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ වේ
සමාගම ඉවත් කරන ලිපි යොදා ගතිමු තාක් දුරට, වෙනස් කිරීම හෝ ආදර්ශ ලිපි අනනුකූල වේ.

පෞද්ගලික සමාගමක මෙම ලිපි ප්රතිපාදන ඇතුළත් ය -

a.
කොටස් හෝ මහජනතාවට සමාගම විසින් නිකුත් කරන අනෙකුත් සුරැකුම්පත් ඔප්පු සිට සමාගම තහනම්; සහ
b.
සමාගමේ
(i) සේවක are- හිමියන්ට ඇතුළු නැහැ, පනහක් එහි කොටස් හිමියන්ගේ සංඛ්යාව සීමා; හෝ අතර එම සමාගමේ සේවකයින් හා කරන සමාගමක සේවකයන් බව නුවණින් අවබෝධ පසු කොටස් හිමියන්ගේ විය දිගටම වීම සමාගමේ කොටස් හිමියන් බවට පත් වූ බව සමාගම (ii) හිටපු සේවකයන්

3. ඔවුන් නිවැරදි ආකෘතියෙන් දී තිබේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමට තොරතුරු කවුන්ටරය සඳහා ඉහත සඳහන් ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න. සඳහා නම්, සරප් කවුන්ටරය වෙත එය ඉදිරිපත් කරන්න. ලියාපදිංචි වීමේ ගාස්තු areRs. <එකතු කළ අගය මත බදු (- රුපියල් 10,000 / =, ආකෘතිය 18 - රුපියල් 500 / =, ආකෘතිය 19 -. - රුපියල් 500 / =, සංගමයේ ලිපි. රුපියල් 500 / = + 12% එකතු කළ අගය මත බදු. ආකෘතිය 1) ඇතුළු 11.200 p> සටහන:
, ආකෘති සහ amp අන්තර්ගතය නම්; ලිපි සහතිකය ඊළඟ ව්යාපාර දිනය මත මුදල් ලදු පත කවුන්ටරයට එකතු කරගත හැකි නිවැරදි වේ.

4. මෙම පනත යටතේ ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩ කරන දින තිහක් ඇතුළත

a.
සමාගමේ නම සහ සමාගම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; සහ amp;
b.
සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ ලිපිනය.

[* රාජ්ය දැනුම් - යම් කරුණක් මහජන දැනුම් පනත යටතේ ලබා දීමට අවශ්ය වේ කොහෙද, ඒ බව දැනුම් කාරණය පිළිබඳ දැනුම්දීමක් පළ විසින් ලබා දිය යුතු ය -

a.
ගැසට් අවම වශයෙන් එක් කලාපයේ; සහ
b.

ප්රදේශය තුල සංසරනය භාෂා සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්රීසි (ලිපි තුන) දී දිනපතා පුවත් පත අවම වශයෙන් එක් ප්රශ්නයක් ද, -


(i) ව්යාපාර සමාගමේ ස්ථානය කුමක්ද;


(ii) එම සමාගම ව්යාපාරය එකකට වඩා වැඩි ස්ථානය, ව්යාපාර සමාගමේ ප්රධාන තැනක් නම්, හෝ


(iii) එම සමාගම ව්යාපාර තැනක් නැහැ හෝ ව්යාපාර එහි ප්රධාන තැනක් වත්, ව්යාපාර වෙනත් ඕනෑම ස්ථානයක් වත් ඇති ස්ථානය කොහෙද සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය දැනුම් දෙන පිණිස අවශ්ය පුද්ගලයා දන්නා නම්, පිහිටා ඇත. (2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත වගන්තිය 529 (4))]

වැඩිදුර තොරතුරු

එක් විදේශීය ආයෝජකයෙකුට නිකුත් කර තිබෙන කොටස් පෞද්ගලික සමාගමක ලියාපදිංචි කිරීමට කැමති නම්, එය ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව හෝ ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් තොරව එක්කෝ විය යුතු, ඒ යටතේ ඇති සීමාවන් උල්ලංඝනය නොකරන ලබා 3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් අංක 1232/14 නිවේදනය වගන්තිය 2002.04.19 දිනැති විනිමය පාලන පනත (මෙම CLE වන පරිච්ඡේදය 423) යටතේ ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. මේ සඳහා ලිපි විට සකස් කිරීම, ප්රාථමික වස්තූන් ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.


විදේශීය සමාගම ශ්රී ලංකාව තුළ

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සුදුසුකම්

i.
ඕනෑම සමාගමක හෝ සංස්ථාපිත කාගේ ව්යාපාරයේ විනිමය පාලන පනත, 2010 නොවැම්බර් මස 22 වැනි රජයේ ගැසට් අංක 1681/10 දී ප්රකාශයට පත් කරන ලද බැහැර, සීමාවන් හා කොන්දේසි වලට යටත්ව කටයුතු සඳහා අවසර ලබා දී ඇත ශ්රී ලංකාව, පිටත සංස්ථාගත; සහ
ii.
කළ දිනට ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපාරික ස්ථානයක් ආරම්භ පසු ඇත; හෝ
iii.
කළ දිනට පෙර, ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපාරික ස්ථානයක් ස්ථාපිත කර දිනට ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපාර ස්ථාපිත ස්ථානයක් තිබිය දිගටම කර ඇත.

 

පියවර


1. නම අනුමැතිය සඳහා ලබා ගැනීම. (3 වන පිටුවේ සඳහන් කළ පරිදි)


2. 2. මසක් ඇතුලත ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපාර එහි තැන පිහිටුවීම කළ දින සිට, ව්යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සමාගම රෙජිස්ට්රාර් වෙත පහත සඳහන් භාර -

i.
ලබාගත් කුලී, ප්රඥප්ති හෝ අමාත්ය මණ්ඩල පත්රිකාවට අමාත්ය මණ්ඩල සහතික කරන ලද පිටපතක් සහ සමාගමේ සංගමය හෝ වෙනත් උපකරණ ලිපි සමාගමේ ව්යවස්ථාව සමන්විත හෝ නිර්වචනය කිරීමෙන් සහ තැන මෙවලමක් ශ්රී ලංකාවේ හෝ ඉංග්රීසි, ඒ උපකරනය පරිවර්තනයක් නිල භාෂාව තුළ නැත එම භාෂාව තුළ රෙජිස්ට්රාර් විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය කවෙර්ද;
ii.
අංක දරන සමාගම් පනත 7 2007 නියමිත ආකාරයට සමාගමක අධ්යක්ෂ ලේඛණයේ අධ්යක්ෂවරුන් සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ගත විය යුතු වූ ඒවා ලෙස අධ්යක්ෂවරුන් සම්බන්ධයෙන් හැකි විස්තර අඩංගු සමාගමේ අධ්යක්ෂවරුන් ලැයිස්තුවක්; [පත්රය 45]
iii.
ශ්රී ලංකා නේවාසික පුද්ගලයන් එකක් හෝ ඊට වැඩි නම් සහ ලිපිනයන්, ලිපි ලේඛණ හා නියමිත ආකාරයට සමාගම සේවය කළ යුතු ඕනෑම දැන්වීමක් සේවා සමාගම වෙනුවෙන් පිළිගැනීමට කිරීමට බලය ඇති [පත්රය 46]
iv.
ප්රභවය වූ රට සහ ශ්රී ලංකාව තුළ එම සමාගමේ ව්යාපාර ප්රධාන තැන සමාගමේ ලියාපදිංචි හෝ ප්රධාන කාර්යාලයේ පූර්ණ ලිපිනය අඩංගු ප්රකාශයක්; [පත්රය 44]
v.
සහතික කරන ලද පිටපතක්, සමාගම සංස්ථාගත සාක්කියක් බලපාන හෝ ඕනෑම ලේඛනයක, මෑත දිනය සහතික, සහතික කරන ලද පිටපතක්, මෑත දිනය සහතික, බලපාන හෝ සමාගම සංස්ථාගත සාක්කියක් ඕනෑම ලේඛනයක; සහ
vi.
සමාගම වෙනුවෙන් ක්රියා කිරීමට ශ්රී ලංකාව තුළ පුද්ගලයන් හෝ නේවාසික පුද්ගලයෙකු බලය සමාගමේ මුද්රාව සත්යතාව තහවුරු ඇටෝර්නි වලංගු විදුලිබල.

විදේශීය සමාගම් දිනට පෙර ශ්රී ලංකාව තුළ ව්යාපාරික ස්ථානයක් ආරම්භ කර ඇති අතර අංක සමාගම් පනත 17 1982 ලිපි ලේඛන සහ විස්තර ප්රසූතියට සම්බන්ධව, එම සමාගමේ අඩ XIII අවශ්යතා එකඟව ක්රියා කර ඇති කොහෙද ඉහත 2 පිළිපැද ඇති බවට සලකනු ලැබිය යුතුය. එය මෙම පනත යටතේ පිහිටුවා ගෙන තිබේ එය රෙජිස්ට්රාර් ලෙස පෙනී ලියාපදිංචි විදේශ සමාගමේ ආයතනික නාමය 7 පනත වැනි වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි සිට වළක්වා ඇති බව, රෙජිස්ට්රාර් නොතීසි නිකුත් කිරීමට පනත යටතේ සුදුසු පියවර ගත විය හැකිය රෙජිස්ට්රාර් විසින් අනුමත කරන තවත් නමක් ලියාපදිංචි කිරීමට සමාගම.

 

සටහන:
1. ලියවිල්ල බලන්න සත්ය පිටපතක් බවට සහතික කරන ලද නම් නිසි පරිදි සහතික කළ යුතු සලකනු ලැබිය යුතු ය -

i.
මුල් කැපවී කාගේ අත්අඩංගුවට එවැනි විදේශ රටක රජයේ නිල විසින්; හෝ
ii.
එවැනි රටක ප්රසිද්ධ නොතාරිස් විසින්; හෝ
iii.
එම රටේ දිවුරුම් පසිඳලීම සඳහා බලය ඇති කෙනෙකු ඉදිරියේ සමාගම සමහර නිලධාරියා විසින්; ඒ නිල අත්සන හෝ මුද්රාව මගින් ප්රසිද්ධ නොතාරිස් හෝ පුද්ගලයෙකු ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට හෝ එම රටේ මහ කොමසාරිස් නිල සත්යතාව තහවුරු වෙමින් පවතී. කිසි ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවතී රටක දී, අත්සන් වෘත්තීය කොමසාරිස් සත්යතාව තහවුරු කළ හැකි ය; හෝ එම රටේ ශ්රී ලංකා රජය යම් නියෝජිතයෙකු; හෝ ඒ රටේ අධිකරණයේ කිසිදු සාමාජික; හෝ සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් පිළිගත හැකි ඕනෑම කෙනෙක්.

2. නියම ආකාර දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මිල දී ගෙන හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය http://www.drc.gov.lk/


3.ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැනට පවතින නියම ගාස්තු: -
විදේශ සමාගම ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා - රු. ඕනෑම ලේඛනයක ලියාපදිංචි කිරිම සඳහා 30,000 / =
- රු. /> 12% එකතු කළ අගය මත බදු 500 / =


4. සියලු ආකාරයේ මුද්රණය කිරීම හෝ පැහැදිලි වටයිප් කළ යුතුය.

 

34 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත සංචාරය සබදතා ආරම්භ වෙබ් අඩවිය http://www.drc.gov වන වගන්තිය යටතේ බලපත්රයක් සඳහා අයදුම් කරන ක්රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරන්න. lk /

ක ඈත වෙරළ සමාගම ශ්රී ලංකාව තුළ

ලියාපදිංචි විය හැකි බව සමාගම්:

ඕනෑම ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරිකයන් හෝ විදේශ රටක නීති යටෙත් සංස්ථාගත කරන සමාගම හෝ සිරුර සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් (මින් ඉදිරියට රෙජිස්ට්රාර් ලෙස සඳහන්) වෙත අයදුම් කළ හැක ක අක්වෙරළ සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට හා එවැනි ලෙස සඳහන් කළ යුතුය.

- සමාගම ලියාපදිංචි රෙජිස්ට්රාර් සෑහීමකට වීම යටත් වනු ඇත

a.
තනතුර අහෝසිවන්නේ හෝ එවැනි සමාගම ඈවර ආරම්භ කර නැති;
b.
දේපල පිළිබඳ ලබන්නා පත් කර ෙනොමැති බවත්;
c.
ණය හිමියන් අයිතිවාසිකම් අහෝසි කිරීම කිසිදු ක්රමයක් හෝ ඇණවුම් බල පවතින බවත්; සහ
d.
there is no scheme or order in force suspending the rights of creditors; and
e.
ලියාපදිංචි සහතිකය නිකුත් ස්ථාපිත හෝ සමාගම විසින් හෝ විරුද්ධව ස්ථාපිත කිරීමට දෝෂ සහිත කිසිදු නීතිමය හෝ වෙනත් කටයුතු ඉටු නොවනු ඇත.

ලියාපදිංචි සහතිකය ප්රදානය

 

a.
ලියාපදිංචි සහතිකයක් නිකුත් එම නිර්ණායක සහ ලියාපදිංචි රෙජිස්ට්රාර් සහතිකය තුළ මූර්තිමත් හැකි බව ද ජාතික අවශ්යතා සහ කොන්දේසි වනු ඇත බව රෙජිස්ට්රාර් අභිමතය පරිදි යටත් වනු ඇත.
b.
ක අක්වෙරළ සමාගම වන ශ්රී ලංකා වෙරළ තීරයට පිටත සිය ව්යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා පනතේ වෙනත් ඕනෑම ප්රතිපාදන අනුකූල සිට සමාගම බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට සමාගම හිමිකම් යුතු ය ලෙස ලියාපදිංචි සහතිකයක් ප්රදානය.

පියවර


1. නම අනුමැතිය අ (3 වන පිටුවේ සඳහන් කළ පරිදි) ලබා ගැනීම.


2. ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන භාර දෙන්න.

a.
ලබාගත් කුලී, ප්රඥප්ති හෝ අමාත්ය මණ්ඩල පත්රිකාවට අමාත්ය මණ්ඩල පිටපතක් සහ පිඹුරු පිටපතක් සහතික සහ සමාගමේ සංගමය හෝ වෙනත් උපකරණයේ ලිපි සමාගමේ ව්යවස්ථාව සමන්විත හෝ නිර්වචනය කිරීමෙන් සහ තැන මෙවලමක් ශ්රී ලංකාවේ හෝ ඉංග්රීසි, ඒ උපකරනය පරිවර්තනයක් නිල භාෂාව තුළ නැත එම භාෂාව තුළ රෙජිස්ට්රාර් විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය කවෙර්ද;
b.
ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ නම්, ලිපිනයන්, වාඩි ලා ගැනීම් හා ඔවුන් සමාගම පැවැත්වීමට කාර්යාල අඩංගු අධ්යක්ෂවරුන් හෝ සමාගමේ කටයුතු කළමනාකරණය අයගේ ලැයිස්තුවක්; [පත්රය 45]
c.
පදිංචිකරුවන් වන අතර හෝ සමාගම නියෝජනය කිරීමට බලයලත් ශ්රී ලංකා පුරවැසියන් කොටසක් වන එකක් හෝ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; [පත්රය 46]
d.

පූර්ණ ලිපිනය අඩංගු ප්රකාශය -
(i) සංස්ථාගත කරන රටේ සමාගමේ ලියාපදිංචි වූ හෝ ප්රධාන කාර්යාලය; [පත්රය 44]


(ii) ශ්රී ලංකාව තුළ එම සමාගමේ කාර්යාලය; [44 පෝරමය] සහ


(iii) එම සමාගම සංස්ථාගත සහතික කරන ලද පිටපතක් (මෑත දිනය සහතික).

e.
ලියාපදිංචි සහතිකය නිකුත් ස්ථාපිත හෝ සමාගම විසින් හෝ විරුද්ධව ස්ථාපිත කිරීමට දෝෂ සහිත කිසිදු නීතිමය හෝ වෙනත් කටයුතු ඉටු නොවනු ඇත.

වලංගු ඇටෝර්නි සමාගම වෙනුවෙන් ක්රියා කිරීමට ශ්රී ලංකාව තුළ පුද්ගලයන් හෝ නේවාසික පුද්ගලයෙකු බලය විදුලිබල (අදාළ නම් සමාගම මුද්රාව සත්යතාව තහවුරු).

3. ශ්රී ලංකාව තුළ සිය කාර්යාලයේ කටයුතු සඳහා අක්වෙරළ සමාගමේ වියදම් සඳහාත් නියමිත මුදලක් නාමයෙන් බැංකුවේ ගිණුමක් ණය සඳහා තැන්පත් කර ඇති බව, බැංකුව වෙතින් සහතිකයක් රෙජිස්ට්රාර්ට ඉදිරිපත් අක්වෙරළ සමාගම.

4. එක් එක් වසරකට පසුව ජනවාරි 31 වැනි දින වඩා නැති නිෂ්පාදනය (හෝ රෙජිස්ට්රාර් වැනි පසුව දිනය අනුමත විය හැක) යනු අක්වෙරළ සමාගම විසින් මේ අක්වෙරළ සමාගම ලෙස සිය ව්යාපාරය කරගෙන අදහස් එහිදී පහත සඳහන්.

a.
නියමිත ආකාරයට නියමිත ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ සාක්ෂි; සහ
b.
සහතිකයක් ඉහත (3) හි සඳහන්.

 

සටහන:

තහනම් කිරීම

ක අක්වෙරළ සමාගම ශ්රී ලංකාවෙන් පිටත ඕනෑම ව්යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලය තිබිය යුතුය නමුත්, ශ්රී ලංකාව තුළ ඕනෑම ව්යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුදුසුකම් නො යුතු ය.

එය අදාළ යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ ලබා ගත කිසිදු ප්රතිලාභයක් හෝ වාසි සුරක්ෂිත සිට වළක්වා නැත.

 

ව්‍යාපාරය අවසාන වීම

එසේ කිරීමට එහි අරමුණ විසින් නියම කරන ආකෘති රෙජිස්ට්රාර් වෙත දැනුම් දෙමින් විසින් අක්වෙරළ සමාගම අක්වෙරළ සමාගම ලෙස ව්යාපාර කටයුතු රැගත් නොදෙනු ඇත. (ආකෘති පත්රය 24) පාලිත ආකාර දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මිල දී ගෙන හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය http://www.drc.gov.lk/ මගින් නොමිලයේ බාගත කල හැකි

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැනට පවතින නියම ගාස්තු: -

ශ්රී ලංකාව තුළ අක්වෙරළ සමාගමේ වියදම් සඳහාත් බැංකු බැර කළ යුතු මුදල
එහි කාර්යාලය කිරීම සඳහා - ඇමරිකානු $ 70,000.00
අක්වෙරළ සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා - රු. 60,000.00
ඕනෑම ලේඛනයක ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා - රු. 500.00

12% එකතු කළ අගය මත බදු සියලු ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවිය යුතු වේ.

සාර්ථක ප්‍රතිඵල

සිද්ධීන්

සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය පුහුණු
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 ජූලි මස දී කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තකරුවන් දැනුවත් කිරීමට 'ඊළඟ පරම්පරාවේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ බලගැන්වීම' යන තේමාව යටතේ නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනු ඇත.