பணிப்பாளர் சபை

திரு றெஹென்சிறி வறாகொட
தலைவர்
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)
திரு பிரசன்ன சுஜித் குமார
பணிப்பாளர் / பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி / முகாமைத்துவச் சபைச் செயலாளர்
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)
Mrs.R.M.D.P. Kumari
Board Member
Assistant Secretary Ministry of Provincial Roads,
Transport,Co-operative Development
and Trade, Housing and Construction,
Estate Infrastructure Facilities,
Industry and Rural
Development (WP)
Mr M.R Kekulandala
பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
உதவிச் செயலாளர் ( நிர்வாகம்)
of Aவிவசாய அமைச்சு,
Producகாணி நீர்ப்பாசனம் விலங்கு உற்பத்தி
Dமற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம் மற்றும்
கமநல அபிவிருத்தி (மே.மா)
திருமதி தினேஷனி சந்திராதித்திரிய
பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
பணிப்பாளர் – கைத்தொழில் திணைக்களம் (மே.மா)
கலாநிதி திரு பியல் ராமவிக்கிரம
பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
தலைவர் – மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வியாபார அ
பிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம்
திரு பீ.எம்.நந்தசேன
பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்
உரிமையாளர்- வாசனா பட்டாசு நிறுவனம்