අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

රෙහෙන්සිරි වරාගොඩ මහතා
සභාපති
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)
ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා
අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී /කළමණාකරන මණ්ඩල ලේකම්
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)
නිර්මලා සී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකා
නියෝජ්‍යය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) පළාත් මාර්ග අමාත්‍යංශය, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන (බ.ප.)
එස්.ඒ.එස්.ඩී ජයසූරිය මෙනවිය
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකා
සහකාර ලේකම් (පාලන) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය, ඉඩම්, වාරිමාර්ග සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍යය දෙපාර්තමේන්තුව සහ ගොවිජන සංවර්ධන (බ.ප.)
දිනේෂනි චන්ද්‍රාදිත්‍ය මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකා
අධ්‍යක්ෂ - කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
පියල් රාමවික්‍රම මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
සභාපති - සීමාසහිත ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සමූපකාර සමිතිය
ඉසුරු අබේවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික

අධ්‍යක්ෂ - අබේවර්ධන සමූහ ව්‍යාපාරය
බී.එම් නන්දසේන මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
අයිතිකරු- වාසනා ගිණිකෙලි ආයතනය